Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem údajů je společnost MB – SVING, s.r.o. se sídlem V mokřinách 283/8, 14700 Praha 4, IČO: 47549891, zapsaná u Městského soudu v Praze , spis. Značka C 21587

MB – SVING , s.r.o. je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • email
 • v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen osobní údaje")
Citlivé osobní údaje
Údaje spadající z hlediska GDPR do kategorie citlivé osobní údaje neshromažďujeme.

Účel získaných informací
Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:
Realizace kupní smlouvy (doprava a platba):
 • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
 • Česká pošta, s.p., CZ47114983
 • IN TIME SPEDICE, spol.s.r.o., CZ25722174
Pro účely spojené s rozesíláním obchodních sdělení:
 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Česká pošta, s.p., CZ47114983
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
 • Web4U, s.r.o., CZ26058774
 • North Atlantic Corporations, s.r.o., CZ65409736
 • Správa informačních systémů:
 • E LINKX a.s., CZ25847180
Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Doba zpracování
Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Povinnost poskytnout osobní údaje
Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Likvidace osobních údajů
Po naplnění účelu a doby povinnosti zpracování dané lhůtou ze zákona jsou zpracovávána data mazána (likvidována) automaticky, hromadně a v pravidelných cyklech.

Osobní údaje mimo EU
Osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně na území Evropské unie. To samé platí pro všechny zpracovatele, které využíváme.

Práva subjektů údajů
Práva, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:
 • Právo přístupu ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese MB – SVING, s.r.o., V mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4 nebo elektronicky na adrese gdpr@sving.cz .

Zásady ochrany osobních údajů v aktuálním znění platné od 29. května 2018